4.345.228 PLN

Remont nawierzchni pieszojezdni

Akceptacja do głosowania TAK

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 8

Typ zadania okręgowe

Kategoria Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki etc.)

Autor projektu Natalia Heidek

Opis

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na części pieszojezdni łączącej ul. Chełmińską z ul. Kalinkową, na odcinku od budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińskiej 108b do ul. Chełmińskiej. Przewidywany zakres robót obejmuje ostatni, niezrealizowany od czasu opuszczenia tego terenu przez Wojsko Polskie, odcinek przedmiotowego ciągu drogowego. Jest to bardzo zurbanizowany obszar miasta, zamieszkiwany przez ok. 1000 osób oraz będący siedzibą kilku podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność usługową, handlową oraz produkcyjną. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż ww. odcinek pieszojezdni stanowi bezpośrednie, najkrótsze w tym rejonie, połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Chełmińską a Kalinkową, co ma duże znaczenie nie tylko dla osób zamieszkujących ten rejon miasta, lecz także jako element komunikacji alternatywnej.

Uzasadnienie realizacji zadania

Dzięki zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji nastąpi poprawa warunków komunikacji, przemieszczania się i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, poprawiając warunki bezpieczeństwa dla pieszych i komfort jazdy dla osób zmotoryzowanych. Jednocześnie komunikacja ogólnomiejska zyska możliwość lepszego wykorzystania skrótu komunikacyjnego pomiędzy ul. Chełmińską, a Kalinkową. Zrealizowany remont nawierzchni oznacza poprawę warunków funkcjonowania dla kilkunastu podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych bezpośrednio i pośrednio po obu stronach przewidzianego do remontu ciągu drogowego.

Lokalizacja

Okręg Kopernika - Chełmińskie

Adres 86-380 Grudziądz , ul Chełmińska 108b

Projektowanie uniwersalne

z zadania będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.

Koszt brutto

Szacowany koszt przez Składającego 170.000 PLN

Koszt po weryfikacji merytorycznej 170.000 PLN

Załączniki do formularza zgłoszeniowego