4.345.228 PLN

Regulamin GBO 2025

Uchwała Nr LXXXVII/756/24
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, 572, 1463, 1688 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w tym zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie.

2. Projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) powstaje w ramach procedury, na którą składają się:

1) zarządzenie Prezydenta Grudziądza o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy;

2) zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań do realizacji;

3) ocena zgłoszonych projektów;

4) wybór projektów do realizacji w drodze głosowania.

§ 2. 1. W każdym roku budżetowym kwota Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego będzie wynosić 0,5% wydatków gminy – miasto Grudziądz zawartej w ostatnim przedłożonym rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

2.  Kwota, o której mowa w  ust.1 podlega zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

§ 3. 1. Zasady naboru wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy zostaną określone w zarządzeniu wydanym przez Prezydenta Grudziądza.

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Prezydent Grudziądza:

1) wskazuje planowaną wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski na rok budżetowy objęty zarządzeniem, obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w § 2;

2)       określa podział środków na zadania ogólnomiejskie i zadania okręgowe;

3)       ustala granice okręgów i przyporządkowuje ulice do poszczególnych okręgów;

4)       tworzy i ustala  składy komisji ds. oceny formalnej, komisji ds. oceny merytorycznej zgłoszonych projektów oraz komisji ds. ustalenia wyników głosowania,

5)       ustala zasady realizacji zadań na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), na nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych w użytkowanie wieczyste oraz na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasta Grudziądz, w szczególności ustala:

a) wzór oświadczenia o woli udostępnienia nieruchomości do realizacji zadania,

b) wzór umowy użyczenia nieruchomości gminie – miasto Grudziądz przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych, bądź podmiotów posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości nie stanowiącej przedmiotu własności gminy-miasta Grudziądz, na czas określony, nie krótszy, niż niezbędny do realizacji wybranego  zadania oraz amortyzacji nakładów wykonanych w ramach realizacji zadania,

c) wzór umowy użyczenia rzeczy ruchomych gminy-miasta Grudziądz na rzecz beneficjentów zadania.

6)       ustala harmonogram procedury konsultacji społecznych Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, w szczególności przewidującego terminy naboru wniosków, weryfikacji, głosowania i wyboru projektów do realizacji;

7)       ustala wzór formularza projektu oraz wzór listy poparcia projektu;

8)       ustala inne zasady niezbędne do przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 4. 1. Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wszystkie następujące wymogi formalne:

1) projekt powinien dotyczyć jedynie zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym i zadań własnych powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym, które będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Grudziądza, do których adresowane będzie dane zadanie;

2) przedmiotem projektu może być wyłącznie zadanie rozumiane jako całość; nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania, np. wyłącznie prac projektowych;

3) projekt powinien być spójny, jego przedmiot powinien dotyczyć jednego zakresu rzeczowego;

4) projekt musi być możliwy do realizacji w czasie roku budżetowego edycji oraz nie może stanowić etapu zadania wieloletniego;

5) projekty mogą być składane wyłącznie przez osoby, dla których miejscem zamieszkania jest gmina-miasto Grudziądz i muszą dotyczyć zadań jednoznacznie określonych jako okręgowe, ogólnomiejskie, lub jako zadanie ogólnomiejskie miękkie;

6) zadanie okręgowe oznacza zadanie mające charakter dostawy, usługi lub robót budowlanych realizowane w obrębie danego okręgu lub mające istotne znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców danego okręgu;

7) zadanie ogólnomiejskie oznacza zadanie mające charakter dostawy, usługi lub robót budowlanych realizowanych w obrębie więcej, niż jednego okręgu lub mające znaczenie dla mieszkańców więcej niż jednego okręgu;

8) zadanie ogólnomiejskie miękkie oznacza zadanie realizowane z części wydatków wydzielonych z puli zadań ogólnomiejskich, przeznaczonych na świadczenie usług o charakterze nieinwestycyjnym, które może dotyczyć organizacji takich zadań, jak w szczególności:

- szkoleń,

- warsztatów,

- konferencji,

- prelekcji,

- wyjazdów turystycznych,

- imprez kulturalnych,

- imprez sportowych;

9) projekt podlega zgłoszeniu na formularzu, którego wzór ustanowi Prezydent w zarządzeniu,  o którym mowa w § 3 ust. 1;

10) projekt przewidujący wykonanie robót budowlanych, usług, bądź dostawy nie może zawierać wskazania wykonawcy mającego wykonać przewidziane w projekcie zadanie. Projekt przewidujący zadanie ogólnomiejskie miękkie może zawierać wskazanie wykonawcy, jeżeli zadanie może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze.

11) zgłoszenie projektu dotyczącego zadania ogólnomiejskiego oraz zadania ogólnomiejskiego miękkiego wymaga dołączenia listy poparcia z podpisami mieszkańców, zgodnie z wzorem ustalonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1;

12) zgłoszenie projektu dotyczącego zadania okręgowego nie wymaga dołączenia listy poparcia, której mowa w pkt 11;

13) projekt dotyczący zadania okręgowego lub ogólnomiejskiego przewidzianego do realizacji na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), na nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych w użytkowanie wieczyste bądź na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasta Grudziądz, wymaga dołączenia oświadczenia o woli udostępnienia nieruchomości, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 5) lit. a);

14) projekt zadania ogólnomiejskiego miękkiego przewidzianego do realizacji na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych w użytkowanie wieczyste bądź na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasto Grudziądz, wymaga dołączenia pisemnej zgody na bezpłatne udostępnienie nieruchomości na czas realizacji zadania;

15) zgłoszone projekty powinny uwzględniać - o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie,   o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);

16) projekt można złożyć wyłącznie w terminach określonych przez Prezydenta w harmonogramie konsultacji. Termin składania projektu zostaje zachowany, gdy został zamieszczony w systemie do obsługi GBO, do upływu terminu wskazanego w harmonogramie ustalonym przez Prezydenta Grudziądza.

2. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia jednego projektu dotyczącego zadania okręgowego, jednego projektu dotyczącego zadania ogólnomiejskiego i jednego projektu zadania ogólnomiejskiego miękkiego.

3. Podanie numeru PESEL Wnioskodawcy wymagane będzie na wezwanie Urzędu Miejskiego wyłącznie w sytuacji konieczności jednoznacznej identyfikacji osoby składającej wniosek.

§ 5. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt dotyczący zadania ogólnomiejskiego oraz zadania ogólnomiejskiego miękkiego wynosi dziesięć, przy czym do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się Wnioskodawców danego projektu.

§ 6. 1. Wszystkie złożone projekty tworzą Bazę Projektów.

2. Baza Projektów jest jawna i publikowana na stronie internetowej przeznaczonej do obsługi Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Zgłoszone projekty zadań podlegają ocenie:

1) w pierwszej kolejności: co do spełnienia wymogów formalnych;

2) w drugiej kolejności:

a)   co do zgodności z prawem,

b) co do wykonalności technicznej.

4. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, zgłaszający zostaje wezwany za pomocą systemu do obsługi GBO do usunięcia braków formalnych w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru wezwania, pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. Wezwanie uznaje się za doręczone w momencie pierwszego zalogowania się zgłaszającego do systemu GBO po zamieszczeniu w nim pisma, co zostaje wskazane w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie dwóch dni od daty umieszczenia pisma w systemie GBO. W ramach uzupełnienia braków formalnych zgłaszający może dokonać uzupełnień  i zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt spełniał wymogi formalne;

5. Projekty spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie co do ich  zgodności
z prawem, wykonalności technicznej, oraz spełniania kryteriów celowości i gospodarności,
w szczególności kryterium zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów, kryterium wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny oraz kryterium proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów;

6. Jeżeli zgłoszony projekt budzi wątpliwości co do jego zgodności z prawem czy wykonalności technicznej, zgłaszający zostaje wezwany za pomocą systemu do obsługi GBO do wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni od daty odbioru wezwania, pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. Wezwanie uznaje się za doręczone w momencie pierwszego zalogowania się zgłaszającego do systemu GBO po zamieszczeniu w nim pisma, co zostaje wskazane w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie dwóch dni od daty umieszczenia pisma w systemie GBO. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać uzupełnień i zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z prawem i wykonalny technicznie. Zmieniony projekt powinien spełniać wszystkie wymogi formalne określone w § 4.

7. W sytuacji, w której wątpliwości rodzą wykazane w projekcie kalkulacje kosztów realizacji zadania, zgłaszający może zostać wezwany za pomocą systemu do obsługi GBO do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni od daty odbioru wezwania, pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. Wezwanie uznaje się za doręczone w momencie pierwszego zalogowania się zgłaszającego do systemu GBO po zamieszczeniu w nim pisma, co zostaje wskazane w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji.
W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie dwóch dni od daty umieszczenia pisma w systemie GBO. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, by projekt wskazywał realną wartość realizacji zadania.

8. W przypadku projektów, które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania, można podjąć decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

9. W sytuacji, gdy zgłoszone projekty dotyczą tego samego zakresu rzeczowego i tej samej bądź sąsiadującej lokalizacji, zgłaszający zostaną powiadomieni o zaistniałej sytuacji i możliwości połączenia projektów.

10. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, wymogu zgodności z prawem, wymogu wykonalności technicznej, kalkulacja kosztów realizacji zadania jest przez Wnioskodawcę zaniżona i nie pozwala na jego realizację w ramach maksymalnych wartości zadań okręgowych, ogólnomiejskich i ogólnomiejskich miękkich określonych zarządzeniem Prezydenta Grudziądza lub wyjaśnienia złożone w trybie przewidzianym w § 6 ust. 6 oraz 7 nie prowadzą do usunięcia powstałych wątpliwości, można podjąć decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Decyzja o niedopuszczeniu projektu do głosowania wymaga uzasadnienia przyczyny niedopuszczenia do głosowania.

11. Jeżeli zgłoszony projekt spełnia wymogi formalne, wymóg zgodności z prawem, wymóg wykonalności technicznej oraz pozytywnie zweryfikowano kalkulację kosztów realizacji zadania, można podjąć decyzję o dopuszczeniu projektu do głosowania.

12. Projekty zweryfikowane pozytywnie zostają umieszczone w Bazie Projektów Poprawnych, zaś projekty, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej i prawno - technicznej wraz z uzasadnieniem zostają umieszczone w Bazie Projektów Odrzuconych. Baza Projektów Poprawnych i Baza Projektów Odrzuconych publikowane są na stronie internetowej przeznaczonej do obsługi Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 7. 1 W przypadku nie dopuszczenia projektu do głosowania zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie do Prezydenta Grudziądza.

2. Odwołanie wnosi się w terminie ustalonym przez Prezydenta w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie krótszym niż 5 dni od dnia publikacji projektu w Bazie Projektów Odrzuconych.

3. Odwołanie należy przesłać za pomocą systemu do obsługi GBO.

4. Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, ulega odrzuceniu.

5. Prezydent Grudziądza uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne.

6. Prezydent Grudziądza utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie, jeżeli uzna odwołanie za niezasadne.

7. Rozstrzygnięcie Prezydenta Grudziądza jest ostateczne.

8. Rozstrzygnięcie Prezydenta Grudziądza wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt.

9. Na podstawie rozstrzygnięć Prezydenta Grudziądza dokonuje się aktualizacji informacji, o których mowa w § 6 ust. 12.

§ 8. 1. Wyboru zadań dokonuje się na podstawie głosowania: jawnego, bezpośredniego oraz powszechnego.

2. Głos na wybrane zadanie/zadania można oddać w formie elektronicznej za pomocą systemu do obsługi GBO.

3. W zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Prezydent Grudziądza może wyznaczyć punkty konsultacyjne, w których możliwe będzie oddanie głosu przez mieszkańców, również za pomocą opieczętowanych kart do głosowania.

4. Wykaz zadań, na które można głosować wraz z przypisanymi numerami zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem głosowania.

5. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na dwa zadania finansowane w ramach GBO zgłoszone i dopuszczone jako okręgowe, na dwa zadania finansowane w ramach GBO zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie oraz na dwa zadania zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie miękkie.

6. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz. Kilkukrotne głosowanie np. poprzez oddanie głosu na opieczętowanej karcie w wyznaczonym punkcie do głosowania lub/i w formie elektronicznej za pomocą systemu do obsługi GBO, skutkuje unieważnieniem wszystkich głosów oddanych przez danego mieszkańca.

7. W przypadku organizacji głosowania poprzez oddanie głosu za pomocą opieczętowanych kart do głosowania, oddanie na karcie do głosowania głosów na zadania okręgowe, ogólnomiejskie
i ogólnomiejskie miękkie, w liczbie większej niż wskazana w ust. 5, skutkuje unieważnieniem głosu.

§ 9. 1. Wyniki głosowania ustala Prezydent  Grudziądza lub powołana przez niego Komisja.

2. Wyniki głosowania są jawne. Jawność wyników zapewnia się w szczególności poprzez ich publikację na stronie internetowej przeznaczonej do obsługi Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w formie zbiorczych wyników głosowania.

3. W ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego może być zrealizowany nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej w każdym z okręgów (dla zadań okręgowych) i nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej dla zadań ogólnomiejskich.

4. Do realizacji w ramach GBO przeznaczone są kolejno te zadania, które uzyskały największą ilość ważnie oddanych głosów, jednak nie mniejszą niż 20, oraz których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach GBO dla danego okręgu, dla puli środków ogólnomiejskich i ogólnomiejskich miękkich, określonych Zarządzeniem Prezydenta Grudziądza.

5. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedno zadanie takiej samej ilości głosów spełniających wymogi z ust. 4, których łączna wartość przekracza limit finansowy wyznaczony Zarządzeniem Prezydenta Grudziądza, o którym mowa w § 3 ust. 1, przewiduje się przeprowadzenie jawnego losowania w celu wyłonienia zadania, które zostanie zrealizowane. Losowanie zostanie przeprowadzone w obecności członków komisji, o której mowa w ust. 1 oraz zgłaszających projekty i zakończone będzie podpisaniem protokołu z losowania.

6. W przypadku niewykorzystania w całości puli środków przeznaczonych na realizację zadań okręgowych w poszczególnych okręgach, puli środków przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich oraz puli środków na zadania ogólnomiejskie miękkie, po zakończeniu procedury zawartej w ust. 4, wprowadza się do realizacji dodatkowe zadania (biorąc pod uwagę kryterium ilości uzyskanych głosów), których wartość dodana do wartości pozostałych zadań przeznaczonych do realizacji nie powoduje przekroczenia puli środków okręgowych, puli środków ogólnomiejskich czy puli środków na zadania ogólnomiejskie miękkie, określonych w Zarządzeniu Prezydenta Grudziądza, o którym mowa w § 3 ust. 1.

7. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane zostanie zadanie, które uzyskało większą liczbę głosów.

8. Wszyscy mieszkańcy, którzy zgłosili projekty biorące udział w głosowaniu zostaną poinformowani pisemnie o jego wynikach. Autorzy zwycięskich projektów zostaną dodatkowo poinformowani o wyznaczonej do realizacji ich zadania komórce merytorycznej.

9. Wyznaczone do realizacji zadania przewidziane do wykonania na nieruchomościach, których Gmina – miasto Grudziądz nie jest właścicielem, bądź zostały oddane w użytkowanie wieczyste, będą realizowane po zawarciu umowy użyczenia nieruchomości Gminie-miastu Grudziądz przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych, bądź podmiotów posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości nie stanowiącej przedmiotu własności gminy-miasta Grudziądz, na czas określony nie krótszy, niż niezbędny do realizacji wybranego  zadania oraz amortyzacji nakładów wykonanych w ramach realizacji zadania. W przypadku wytworzenia w ramach realizacji zadania rzeczy ruchomych, zostaną one użyczone na czas określony nie krótszy, niż niezbędny do ich amortyzacji. Wzory umów użyczenia określi Prezydent w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust.1.

10. W przypadku zadań przewidujących dostawę określonych rzeczy ruchomych na rzecz wskazanego w projekcie podmiotu, dostarczane rzeczy ruchome przez Gminę-miasto Grudziądz zostaną użyczone na czas określony nie krótszy, niż niezbędny do ich amortyzacji. Wzór umowy użyczenia określi Prezydent w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 10. 1. Przy realizacji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego nie stosuje się przepisów Uchwały nr XLIII/376/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad    i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Grudziądza

2. Traci moc Uchwała nr LVII/471/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 stycznia 2022r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.