4.345.228 PLN

Budżet Obywatelski - co to jest?

Budżet Obywatelski - co to jest?

Grudziądzki Budżet Obywatelski to kwota zarezerwowana w budżecie miasta na realizację zadań własnych gminy i powiatu, wskazanych przez mieszkańców.

Ile to pieniędzy?

4 345 228,00 zł to kwota planowana na realizację zadań wybranych przez Mieszkańców w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2025, z czego wyłącza się pulę środków w wysokości 660.000 zł na zadania ogólnomiejskie, w tym  kwotę 60.000 zł na zadania ogólnomiejskie  miękkie.

Wartość zadania realizowanego w ramach GBO wynosi:

1) dla zadań okręgowych minimalnie 0 zł, a maksymalnie 170.000 zł;
2) dla zadań ogólnomiejskich: minimalnie 5.000 zł, a maksymalnie 300.000;

3) dla zadań ogólnomiejskich miękkich: minimalnie 2.000 zł, a maksymalnie 20.000 zł.


Okręgi - podział środków finansowych


Nr okręgu

Nazwa okręgu

Środki na okręg ogółem

1

Owczarki

  262 599,69  zł

2

Kuntersztyn - Tuszewo

 353 900,59   zł

3

Tarpno

 461 281,71  zł

4

Śródmieście - Wyzwolenia

 439 083,51  zł

5

Kopernika - Chełmińskie

 405 540,10  zł

6

Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

 325 889,15  zł

7

Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka

 402 797,56  zł

8

Strzemięcin

 388 709,79  zł

9

Rządz

 371 387,23  zł

10

Mniszek - Rudnik

 274 038,67  zł

Jakie projekty mogą być zrealizowane?

Przedmiotem projektu może być wyłącznie zadanie rozumiane jako całość i musi być możliwe do realizacji w czasie roku budżetowego edycji. Projekt powinien być spójny, jego przedmiot powinien dotyczyć jednego zakresu rzeczowego.  Zadanie okręgowe oznacza zadanie mające charakter dostawy, usługi lub robót budowlanych realizowane w obrębie danego okręgu lub mające istotne znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców danego okręgu. Zadanie ogólnomiejskie oznacza zadanie mające charakter dostawy, usługi lub robót budowlanych realizowanych w obrębie więcej, niż jednego okręgu lub mające znaczenie dla mieszkańców więcej niż jednego okręgu. Projekt dotyczący zadania ogólnomiejskiego miękkiego, realizowanego z części wydatków wydzielonych z puli zadań ogolnomiejskich,  przewiduje świadczenie usług o charakterze nie inwestycyjnym i może dotyczyć organizacji takich zadań, jak w szczególności: szkoleń, warsztatów,  konferencji,  prelekcji,  wyjazdów turystycznych, imprez kulturalnych, imprez sportowych.

Kto może składać wniosek?

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących 1 zadania okręgowego,1 zadania ogólnomiejskiego oraz 1 zadania ogólnomiejskiego miękkiego.

Zadania dotyczące okręgu mogą składać również Wnioskodawcy niebędący mieszkańcami danego okręgu.

Propozycja zadania ogólomiejskiego i ogólnomiejskiego miękkiego wymaga uzyskania poparcia grupy 10 mieszkańców.

Jak składać projekty?

Projekty składa się na formularzu elektronicznym, za pomocą systemu do obsługi GBO  dostępnego na stronie grudziadz.obywatelski.org., składającym się z:

 1. Nazwy zadania.
 2. Opisu zadania.
 3. Lokalizacji.
 4. Uzasadnienia realizacji zadania.
 5. Szacowanego kosztu zadania/kosztorysu.
 6. Projektowania uniwersalnego.
 7. Listy poparcia - dla zadań ogólnomiejskich i ogólnomiejskich miękkich.

Projekt dotyczący zadania okręgowego lub ogólnomiejskiego przewidzianego do realizacji na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), na nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych  w użytkowanie wieczyste bądź na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasta Grudziądz, wymaga dołączenia oświadczenia o woli udostępnienia nieruchomości.

Projekt zadania ogólnomiejskiego miękkiego przewidzianego do realizacji na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych w użytkowanie wieczyste bądź na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasto Grudziądz, wymaga dołączenia pisemnej zgody na bezpłatne udostępnienie nieruchomości na czas realizacji zadania.

Weryfikacja wniosków

 1. Wszystkie złożone wnioski tworzą Bazę Wniosków (jest ona jawna i publikowana na stronie (grudziadz.obywatelski.org)
 2. Zgłoszone projekty podlegają ocenie co do spełnienia wymogów formalnych,
  a w drugiej kolejności co do zgodności z prawem oraz co do wykonalności technicznej.
 3. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, zgłaszający zostaje wezwany za pomocą systemu do obsługi GBO do usunięcia braków formalnych w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru wezwania, pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. Wezwanie uznaje się za doręczone w momencie pierwszego zalogowania się zgłaszającego do systemu GBO po zamieszczeniu w nim pisma, co zostaje wskazane w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie dwóch dni od daty umieszczenia pisma w systemie GBO. W ramach uzupełnienia braków formalnych zgłaszający może dokonać uzupełnień  i zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt spełniał wymogi formalne
 1. Jeżeli zgłoszony projekt budzi wątpliwości co do jego zgodności z prawem czy wykonalności technicznej, zgłaszający zostaje wezwany za pomocą systemu do obsługi GBO do wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni od daty odbioru wezwania, pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. Wezwanie uznaje się za doręczone w momencie pierwszego zalogowania się zgłaszającego do systemu GBO po zamieszczeniu w nim pisma, co zostaje wskazane w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie dwóch dni od daty umieszczenia pisma w systemie GBO. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać uzupełnień i zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z prawem i wykonalny technicznie. Zmieniony projekt powinien spełniać wszystkie wymogi formalne określone w § 4 Uchwały.
 1. W sytuacji, w której wątpliwości rodzą wykazane w projekcie kalkulacje kosztów realizacji zadania, zgłaszający może zostać wezwany za pomocą systemu do obsługi GBO do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni od daty odbioru wezwania, pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. Wezwanie uznaje się za doręczone w momencie pierwszego zalogowania się zgłaszającego do systemu GBO po zamieszczeniu w nim pisma, co zostaje wskazane w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji.
  W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie dwóch dni od daty umieszczenia pisma w systemie GBO. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, by projekt wskazywał realną wartość realizacji zadania.
 2. Projekty zweryfikowane pozytywnie zostają umieszczone w Bazie projektów poprawnych, negatywnie w Bazie projektów odrzuconych.
 3. Od negatywnej oceny komisji przysługuje odwołanie.

Wybór projektów

 1. Wybór projektów w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się przez jawne, bezpośrednie i  powszechne głosowanie.
 2. Głos na wybrane zadanie/zadania należy oddać w formie elektronicznej za pomocą systemu do obsługi GBO dostępnego na stronie grudziadz.obywatelski.org.
 3. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 2 zadania okręgowe, na 2 zadania ogólnomiejskie oraz na 2 zadania ogólnomiejskie miękkie.
 4. Mieszkaniec może oddać głosy na zadania okręgowe, również z poza swojego okręgu zamieszkania.
 5. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz.
 6.  Głosowanie potrwa od 2  do 20 września 2024 ( start i koniec o godz. 12.00).
 7. Głosy na wybrane zadania będzie można oddać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu do obsługi GBO dostępnego na stronie grudziadz.obywatelski.org. By oddać głos, wystarczy uzupełnić swoje dane osobowe, wybrać projekty, które Państwa zdaniem powinny być zrealizowane a następnie potwierdzić swój głos wpisując kod otrzymany esemesem. Żadne opłaty nie zostaną naliczone.
 8. Do realizacji w ramach GBO przeznaczone są w kolejności te zadania, które uzyskały największą bezwzględną ważną ilość głosów, jednak nie mniejszą niż 20, których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach GBO dla danego okręgu, dla puli środków ogólnomiejskich lub dla puli środków ogólno miejskich miękkich.
 9. W przypadku uzyskania przez więcej niż 1 zadanie takiej samej ilości głosów spełniających wymogi, których łączna wartość przekracza wyznaczony limit, przewiduje się przeprowadzenie losowania w celu wyłonienia zadania, które zostanie zrealizowane. Losowanie zostanie przeprowadzone przy obecności członków komisji ds. ustalenia wyników głosowania oraz zgłaszających projekty i zakończone będzie podpisaniem protokołu z losowania.
 10. W ramach GBO może być zrealizowany nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej w każdym z okręgów i nie więcej niż jeden taki projekt spośród zadań ogólnomiejskich.
 11. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane zostanie zadanie, które uzyskało większą liczbę głosów.